Bài 3 trang 86 sgk Hóa học lớp 11


Có các chất sau

Có các chất sau: CO2, Na2 CO3, C, NaOH, Na2SiO3, H2SiO3. Hãy lập thành một dãy chuyển hóa giữa các chất và viết phương trình hóa học.

Hướng dẫn giải:

Dãy chuyển hóa giữa các chất:

C → CO2  \(\overset{+NaOH}{\rightarrow}\)  Na2 CO3 \(\overset{+Ba(OH)_{2}}{\rightarrow}\) NaOH \(\overset{+SiO_{2}}{\rightarrow}\) Na2SiO3 \(\overset{+HCl}{\rightarrow}\) H2SiO3

Các phương trình phản ứng:

C    →   CO2;                   C + O2 \(\overset{t^{\circ}}{\rightarrow}\)  CO2

CO2  → Na2 CO3 ;         CO2 + 2NaOH  →  Na2 CO3↓  + H2O

Na2 CO3  →  NaOH ;    Na2 CO3 + Ba(OH)2 →  BaCO2 + 2NaOH

NaOH → Na2SiO3;        SiO2 + 2NaOH → Na2SiO3 + H2O

Na2SiO3  →  H2SiO3;      Na2SiO3 + 2HCl → H2SiO+ 2NaCl

>>>>> Khai giảng Luyện thi Trắc nghiệm THPT Quốc gia 2018 - Tất cả các môn bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu