Bài 3 trang 86 sgk Hóa học lớp 11


Có các chất sau

Có các chất sau: CO2, Na2 CO3, C, NaOH, Na2SiO3, H2SiO3. Hãy lập thành một dãy chuyển hóa giữa các chất và viết phương trình hóa học.

Hướng dẫn giải:

Dãy chuyển hóa giữa các chất:

C → CO2    Na2 CO3  NaOH  Na2SiO3  H2SiO3

Các phương trình phản ứng:

C    →   CO2;                   C + O CO2

CO2  → Na2 CO3 ;         CO2 + 2NaOH  →  Na2 CO3↓  + H2O

Na2 CO3  →  NaOH ;    Na2 CO3 + Ba(OH)2 →  BaCO2 + 2NaOH

NaOH → Na2SiO3;        SiO2 + 2NaOH → Na2SiO3 + H2O

Na2SiO3  →  H2SiO3;      Na2SiO3 + 2HCl → H2SiO+ 2NaCl

>>>>> Bí kíp học tốt các môn lớp 11 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu

 

Bài viết liên quan