Bài 3 trang 79 Tiết 48 sgk Toán 5


a) Tìm một số biết 30% của nó là 72

a)     Tìm một số biết 30% của nó là 72

b)    Một cửa hàng đã bán được 420kg gạo và bằng 10,5% tổng số gạo của cửa hàng trước khi bán. Hỏi cửa hàng đó có bao nhiêu tấn gạo trước khi bán?

Hướng dẫn giải:

a)     Số đó là:

                   72 x 100 : 30 = 240

b)    Số gạo cửa hàng đó có trước khi bán là:

               420 x 100 ; 10,5 = 4000 (kg) = 4 tấn

Đáp số: 4 tấn gạo

Tham gia Group học tập dành riêng cho 2006er để hỏi đáp và trao đổi:

Môn Toán: https://www.facebook.com/groups/2006.Toanhoc.Tuyensinh247/

Môn Văn: https://www.facebook.com/groups/2006.Vanhoc.Tuyensinh247/

Môn Tiếng Anh: https://www.facebook.com/groups/2006.Tienganh.Tuyensinh247/


Bài viết liên quan