Bài 3 trang 79 Tiết 48 sgk Toán 5

Bình chọn:
4.2 trên 201 phiếu

a) Tìm một số biết 30% của nó là 72

Bài 3

a)     Tìm một số biết \(30\% \) của nó là \(72\)

b)    Một cửa hàng đã bán được \(420kg\) gạo và bằng \(10,5\% \) tổng số gạo của cửa hàng trước khi bán. Hỏi cửa hàng đó có bao nhiêu tấn gạo trước khi bán?

Giải:

a)    \(1\%\) của số đó là: \(72:30=2,4\)

Số đó là: \(2,4\times 100=240\)

b)    \(1\%\) tổng số gạo của cửa hàng là:

                \(420:10,5=40\) (kg)

Số gạo của cửa hàng đó có trước khi bán là:

               \(40 \times 100  = 4000\) (kg) = \(4\) tấn

Đáp số: 

a) \(240\)

b) \(4\) tấn

loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập toán lớp 5 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Các bài liên quan