Bài 3 trang 76 Tiết 44 sgk Toán 5


Một người bỏ ra 42 000 đồng tiền vốn mua rau.

Một người bỏ ra 42 000 đồng tiền vốn mua rau. Sau khi bán hết số rau, người đó thu được 52 500 đồng. Hỏi:

a)     Tiền bán rau bằng bao nhiêu phần trăm tiền vốn?

b)    Người đó đã lãi bao nhiêu phần trăm?

Hướng dẫn giải:

Tóm tắt:  Vốn : 42 000 đồng

               Bán:  52 500 đồng

              52 500 : 42 000 = ….%

              Lãi: …%

a)     So với tiền vốn thì tiền bán rau bằng:

                    52 500 : 42 000 = 1,25 = 125%

b)    Người đó đã lãi:

                  125% - 100% = 25%

                                                         Đáp số: a)  125%; b) 25%