Bài 3 trang 70Tiết 37 sgk Toán 5


Thùng to có 21l dầu, thùng bé có 15l dầu

Thùng to có 21l dầu, thùng bé có 15l dầu. Số dầu đó được chứa vào các chai như nhau, mỗi chai  có 0,75l. Hỏi có tất cả bao nhiêu chai dầu?

Hướng dẫn giải:

Số dầu tất cả là:

 21 + 5 = 36 (l)

Số chai dầu tất cả là:

36 : 0,75 = 48 (chai)

             Đáp số: 48 (chai)

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập toán lớp 5 và Bài tập nâng cao - Xem ngay