Bài 3 trang 7 sgk toán 5


Bài 3. Phân số nào lớn hơn?

Bài 3. Phân số nào lớn hơn?

a)  và ;                  b)  và ;                    c)  và .

Bài giải:

a)  ;                   b)  ;                     c)