Bài 3 trang 69 sgk toán 9 - tập 1


Hãy tính x và y trong hình sau

Bài 3: Hãy tính x và y trong hình sau (h.6)

Hướng dẫn giải:


Tính cạnh huyền được \(y=\sqrt{74}\).

Dùng hệ thức \(bc=ah\Rightarrow x=\frac{35}{\sqrt{74}}\).

>>>>> Học tốt lớp 10 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu