Bài 3 trang 69 sgk hoá học 9


Bài 3. Có 4 kim loại: A, B, C, D đứng sau Mg trong dãy hoạt động hoá học. Biết rằng :

Bài 3. Có 4 kim loại: A, B, C, D đứng sau Mg trong dãy hoạt động hoá học. Biết rằng :

a) A và B tác dụng với dung dịch HCl giải phóng khí hiđro.

b) C và D không có phản ứng với dung dịch HCl.

c) B tác dụng với dung dịch muối của A và giải phóng A.

d) D tác dụng được với dung dịch muối của C và giải phóng C.

Hãy xác định thứ tự sắp xếp nào sau đây là đúng (theo chiều hoạt động hoá học giảm dần):

A) B, D, C, A;                      b) D, A, B, C ;          

c) B, A, D, C ;                     d) A, B, C, D ;          e) C, B, D, A.

Lời giải:

Hướng dẫn: В tác dụng với muối của A, suy ra в hoạt động hóa học mạnh hơn A.

D tác dụng với muối của c, suy ra D hoạt động hóa học mạnh hơn C.

В, A đứng trước H, còn D, С đứng sau H.

Dãy các kim loại trên xếp từ trái, sang phải theo chiều hoạt động hóa học giảm dần là: В          A         D         С

Đã có lời giải Sách bài tập Hóa lớp 9 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>>>> Học tốt lớp 9 luyện thi vào 10 các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu