Bài 3 trang 62 sgk Toán 5


Mua 5kg đường phải trả 38 500 đồng.

Mua 5kg đường phải trả 38 500 đồng. Hỏi mua 3,5 kg đường cùng loại phải trả ít hơn bao nhiêu tiền?

Hướng dẫn giải:

Mua 3,5 kg đường thì hết:

\(\frac{38 500 . 3,5}{5}\) =  26 950 (đồng)

Số tiền phải trả ít hơn là:

38 500 - 26 950 = 11 550 (đồng)

Đáp số: 11 550 đồng