Bài 3 trang 6 sgk toán 6 tập 1


Cho hai tập hợp:

3. Cho hai tập hợp:

A = {a, b}              ;        B = {b, x, y}.

Điển kí hiệu thích hợp vào ô vuông:

A    ;        y  B      ;          b  A        ;          b  B.

Bài giải:

A        ;          y ∈ B           ;         b ∈ A         ;  b ∈ B