Bài 3 trang 6 sgk toán 6 tập 1


Cho hai tập hợp:

3. Cho hai tập hợp:

A = {a, b}              ;        B = {b, x, y}.

Điển kí hiệu thích hợp vào ô vuông:

x \(\square\) A    ;        y \(\square\) B      ;          b \(\square\) A        ;          b \(\square\) B.

Bài giải:

x \(\notin\) A        ;          y ∈ B           ;         b ∈ A         ;  b ∈ B

>>>>> Học tốt lớp 6 các môn Toán, Anh, Văn năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu