Bài 3 - Trang 6 - Phần Số Học - SGK Toán 6 Tập 2


Viết các phân số sau.

3. Viết các phân số sau:

a) Hai phần bảy ;                         b) Âm năm phần chín ;

c) Mười một phần mười ba ;          c) Mười bốn phần năm.

Hướng dẫn giải.

a)  ;

b)  ;

c)   ;

d) .