Bài 3 trang 49 Tiết 15 sgk Toán 5


Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm:

Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm:

a) 4m 85cm =...m;

b) 72 ha = ....km2   

Hướng dẫn giải:

a)....= 4,85m

b) ....= 0,72 km2   

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập toán lớp 5 và Bài tập nâng cao - Xem ngay