Bài 3 trang 47 sgk Toán 5


Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a)       5,34 km2 = …ha

b)      16,5m2 = ….m2 ….dm2

c)       6,5 km2 = …ha

d)      7,6256 ha  =…m2

Hướng dẫn giải:

a)      …..= 534 ha

b)      …=  16m2 50dm2

c)       …..= 650 ha

d)      ….= 76 256 m2