Bài 3 trang 44 sgk Toán 5


Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm:

Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm: 

a) 5km 302m= ...km;

b) 5km 75m = ..km;

c) 302m =....km

Hướng dẫn giải:

a) 5,302km

b) 5,075km

c) 0,302 km