Bài 3 trang 43 phần luyện tập sgk Toán 5


Tìm chữ số x, biết: 9,7x8 < 9,718

Tìm chữ số x, biết: 9,7x8 < 9,718

Hướng dẫn giải:

9,7x8 < 9,718

Vậy x < 1 suy ra x = 0

Ta có 9,708 < 9,718