Bài 3 trang 43 phần luyện tập chung sgk Toán 5


Viết các số sau theo thứ tự từ bé đến lớn:

Viết các số sau theo thứ tự từ bé đến lớn:

42,538;       41,835;        42,358;       41,538.

Hướng dẫn giải:

41,538< 41,835 < 42,358 < 42,538

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập toán lớp 5 và Bài tập nâng cao - Xem ngay