Bài 3 trang 42 sgk Toán 5


Viết các số sau theo thứ tự từ lớn đến bé:

Viết các số sau theo thứ tự từ lớn đến bé:

0,32;   0,197; 0,4;  0,321;    0,187

Hướng dẫn giải:

0,4> 0,321> 0,32> 0,197> 0,187