Bài 3 trang 39 phần luyện tập sgk Toán 5


Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

2,1m = ....dm

8,3m = ...cm

5,27m =.... cm

3,15m = ...cm

Hướng dẫn giải:

8,3m = 830cm

5,27m = 527cm

3,15m = 315cm