Bài 3 trang 38 sgk Toán 5


Viết các số thập phân sau thành hỗn số có chứa phân số thập phân (theo mẫu):

Viết các số thập phân  sau thành hỗn số có chứa phân số thập phân (theo mẫu):

3,5;       6,33;     18,05;       217,908.

Hướng dẫn giải:

6, 33 = ;

18,05 = ;

217,908 = .