Bài 3 trang 37 sgk Toán 5


Viết các số thập phân sau thành phân số thập phân:

Viết các số thập phân sau thành phân số thập phân:

0,1; 0,02; 0,004; 0,095

Hướng dẫn giải:

0, 1 = ;   0,02 = 

0, 004 = ;    0,095 =