Bài 3 trang 34 Tiết 26 sgk Toán 4


Tàu Thắng Lợi trong ba tháng đầu năm đã đánh bắt được số cá

Tàu Thắng Lợi trong ba tháng đầu năm đã đánh bắt được số cá như sau:

Tháng 1: 5 tấn; tháng 2: 2 tấn; tháng 3: 6 tấn

Hãy vẽ tiếp biểu đồ dưới đây:

Hướng dẫn giải:

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập Toán lớp 4 và Bài tập nâng cao - Xem ngay