Bài 3 trang 26 sgk toán 5


a) Viết số thích hợp vào chỗ chấm :

Bài 3. 

a) Viết số thích hợp vào chỗ chấm :

 2dam=... m2                       3dam215m2 = ... m2

200m2 = ... dam2                   30hm2 = ... dam2

12hm2 5dam2 = ... dam2         760m2 = ...dam2 ... m2.

b) Viết phân số thích hợp vào chỗ chấm :

1m2 = ... dam2            1dam2 = ... hm2

3m2 = ... dam2            8dam2 = ... hm2

27m2= ... dam2           15dam2 = ... hm2.

Bài làm 

a) 200m2; 315m2;

2dam2; 3000dam2;

1205dam2; 7dam2 60m2.

b)  dam2 hm2.

 dam2 hm2.

 dam2 hm2.

Tham gia Group học tập dành riêng cho 2006er để hỏi đáp và trao đổi:

Môn Toán: https://www.facebook.com/groups/2006.Toanhoc.Tuyensinh247/

Môn Văn: https://www.facebook.com/groups/2006.Vanhoc.Tuyensinh247/

Môn Tiếng Anh: https://www.facebook.com/groups/2006.Tienganh.Tuyensinh247/


Bài viết liên quan