Bài 3 trang 24 sgk toán 5


Bài 3. Hãy so sánh.

Bài 3.

  

2 kg 50g ... 2500g                      6090kg ... 6 tấn 8kg

13kg 85g ... 13kg 805g               tấn ... 250 kg

Bài làm

2 kg 50g < 2500g                      6090kg > 6 tấn 8kg

13kg 85g < 13kg 805g               tấn = 250 kg