Bài 3 trang 21 sgk toán lớp 1


Bài 1: Nối với số thích hợp.

Bài 1: Nối với số thích hợp:

1 < ....             2 <.....             3 < ....              4 < ...

Bài giải:

1 < 2               2 < 3                3 < 4                4 < 5

1 < 3               2 < 4                3 < 5

1 < 4               2 < 5

1 < 5