Bài 3 trang 19 sgk toán 5


Bài 3. Số dân ở một xã hiện nay có 4000 người.

Bài 3. Số dân ở một xã hiện nay có 4000 người.

a) Với mức tăng hằng năm là cứ 1000 người thì tăng thêm 21 người, hãy tính xem một năm sau số dân của xã đó tăng thêm bao nhiêu người.

b) Nếu hạ mức tăng hằng năm xuống là cứ 1000 người chỉ tăng thêm 15 người, thì sau một năm số dân của xã đó tăng thêm bao nhiêu người?

Bài làm

Tóm tắt: 1000 người: tăng 21 người

             4000 người: tăng ... người?

Giải

4000 người so với 1000 người thì gấp:

4000 : 1000 = 4 (lần)

Sau một năm số dân xã đó tăng thêm:

21 x 4 = 84 (người)

Đáp số: 84 người

b) Tóm tắt

1000 người: tăng 15 người

4000 người tăng ... người?

Sau một năm số dân xã đó tăng thêm: \( \frac{4000.15}{1000}\) = 60 (người)

Đáp số: 60 người.

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập toán lớp 5 và Bài tập nâng cao - Xem ngay