Bài 3 trang 18 sgk vật lí 9


Cho mạch điện có sơ đồ như hình 6.3, trong đó ...

Bài 3. Cho mạch điện có sơ đồ như hình 6.3, trong đó R1 = 15 Ω, R2 = R3 = 30 Ω, UAB = 12 V.

a) Tính điện trở tương đương của đoạn mạch AB.

b) Tính cường độ dòng điện qua mỗi điện trở.

Hướng dẫn.

a) Ta có R = R1 + \(\frac{R_{2}R_{3}}{R_{2}+R_{3}}\) = 15 + \(\frac{30.30}{30+30}\) = 30 Ω.

b) Cường độ dòng điện qua điện trở R1 chính là cường độ dòng điện qua mạch chính, I1 = \(\frac{U_{AB}}{R_{td}}\) = \(\frac{12}{30}\) = 0,4 A.

Hiệu điện thế giữa hai đầu dây điện trở R1 là U1 = R1.I1 = 15.0,4 = 6 V.

Hiệu điện thế giữa hai đầu dây điện trở R2 và R3 là U2 = U3 = 12 - 6 = 6 V.

Cường độ dòng điện qua R2 và R3 là:

I2 = I3\(\frac{U_{2}}{R_{2}}=\frac{U_{3}}{R_{3}}=\frac{6}{30}\) = 0,2 A.

Đã có lời giải Sách bài tập - Vật lý lớp 9 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 9, luyện vào 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu