Bài 3 trang 172 sgk toán 5 tiết 167 luyện tập


Hình chữ nhật ABCD gồm hình thang EBCD.

Hình chữ nhật ABCD gồm hình thang EBCD và hình tam giác ADE có kích thước như hình dưới đây:

a) Tính chu vi hình chữ nhật ABCD.

b) Tính diện tích hình thang EBCD.

c) CHo M là trung điểm của cạnh BC. Tính diện tích hình tam giác EDM.

Bài giải:

a) Chu vi hình chữ nhật ABCD là:

(84 + 28) x 2 = 224 (cm)

b) Diện tích hình thang EBCD là:

\(\frac{(28 + 84)}{2}\) x 28 = 1568 (cm2)

c) Ta có BM = MC = 28 : 2 = 14 (cm)

Diện tích hình tam giác EBM là: 

\(\frac{(28.14)}{2}\) = 196 (cm2)

Diện tích tam giác DMC là:

\(\frac{(84.14)}{2}\) = 588 (cm2)

Diện tích hình tam giác EDM là: 1568 - (196 + 588) = 784 (cm2)

Đáp sô: a) 224cm2 ; b) 1568cm2; c) 784cm2