Bài 3 trang 170 sgk toán 5


Một khối kim loại có thể tích 3,2cm3 .

Một khối kim loại có thể tích 3,2cm3 và cân nặng 22,4g. Hỏi một khối  kim loại cùng chất có thể tích là 4,5cm3 cân nặng bao nhiêu gam ?

Bài giải:

Tóm tắt

3,2cm3 : 22,4g

4,5cm3 : ?...g

1cm3 kim loại nặng là:

22,4 : 3,2 = 7 (g)

4,5cm3 kim loại nặng là:

7 x 4,5 = 32,5 (g)

Đáp số: 31,5g.