Bài 3 trang 17 sgk toán 5


Bài 3. Viết các số đo độ dài:

Bài 3. Viết các số đo độ dài:

a) 2m 15cm;     b) 1m 75cm;     c) 5m 36 cm;      d) 8m 8cm.

Bài làm

a) 2m 15cm = 2m +  m =  m;

b) 1m 75cm = 1m +  m =  m;

c) 5m 36 cm = 5m +  m =  m;

d) 8m 8cm = 8m +  m =  m.