Bài 3 trang 17 sgk toán 5


Bài 3. Viết các số đo độ dài:

Bài 3. Viết các số đo độ dài:

a) 2m 15cm;     b) 1m 75cm;     c) 5m 36 cm;      d) 8m 8cm.

Bài làm

a) 2m 15cm = 2m + \( \frac{15}{100}\) m = \( 2\frac{15}{100}\) m;

b) 1m 75cm = 1m + \( \frac{75}{100}\) m = \( 1\frac{75}{100}\) m;

c) 5m 36 cm = 5m + \( \frac{36}{100}\) m = \( 5\frac{36}{100}\) m;

d) 8m 8cm = 8m + \( \frac{8}{100}\) m = \( 8\frac{8}{100}\) m.

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập toán lớp 5 và Bài tập nâng cao - Xem ngay