Bài 3 trang 164 sgk toán 5


Bài tập 3, sách toán lớp 5: Tính nhẩm. a) 25 : 0,1; 48 : 0,01; 95 : 0,1.

Bài 3: Tính nhẩm:

a) 25 : 0,1                   48 : 0,01                       95 : 0,1

25 x 10                        48 x 100                       72 : 0,01

b) 11 : 0,25                  32 : 0,5                        75 : 0,5

11 x 4                          32 x 2                           125 : 0,25

Bài giải:

a) 25 : 0,1 = 25 :  = 25 x 10 = 250.

25 x 10 = 250

48 : 0,01 = 48 :  = 48 x 100 = 4800

48 x 100 = 4800

95 : 0,1 = 95 :   = 85 x 10 = 950

72 : 0,01 = 72 x  =72 x 100 = 7200.

b) 11 : 0,25 = 11 :  = 11 :  = 11 x 4 = 44

11 x 4 = 44

32 : 0,5 = 32 :  = 32 :  = 32 x 2 = 64

32 x 2 = 64

75 : 0,5 = 75 :  = 75 :   = 75 x 2 = 150

125 : 0,25 = 125 :  = 125 :  = 125 x 4 = 500.

Tham gia Group học tập dành riêng cho 2006er để hỏi đáp và trao đổi:

Môn Toán: https://www.facebook.com/groups/2006.Toanhoc.Tuyensinh247/

Môn Văn: https://www.facebook.com/groups/2006.Vanhoc.Tuyensinh247/

Môn Tiếng Anh: https://www.facebook.com/groups/2006.Tienganh.Tuyensinh247/


Bài viết liên quan