Bài 3 trang 16 sgk toán 5


Bài 3. Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng:

Bài 3. Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng:

                                        \( \frac{3}{8}+\frac{1}{4}=?\)

A. \( \frac{7}{9}\)                 B. \( \frac{3}{4}\)                   C. \( \frac{5}{8}\)                      D. \( \frac{4}{12}\) .

Bài làm

\( \frac{3}{8}+\frac{1}{4}=\frac{3}{8}+\frac{2}{8}=\frac{5}{8}\) 

Đáp án C.