Bài 3 trang 151 sgk toán 5


Viết các số đo sau dưới dạng số thập phân.

Viết các số đo sau dưới dạng số thập phân:

a)  giờ ;               giờ ;                giờ.

b)  m ;                km ;               kg.

Bài giải:

a)  giờ = 0,5 giờ ;               giờ = 0,75 giờ ;                giờ = 0,25 phút.

b)  m = 3,5m ;                km = 0,3km  ;                  kg = 0,4 kg.