Bài 3 trang 150 sgk toán 5


Tìm các phân số bằng nhau trong các phân số sau.

Tìm các phân số bằng nhau trong các phân số sau:

;                  ;            ;            ;           ;        .

Bài giải:

Ta có:

 =  =    ;

 =  =    ;

  =  =    ;

  =   =    ;

Vậy  =  =  = .

 =    ;