Bài 3 trang 150 sgk toán 5

Bình chọn:
3.5 trên 120 phiếu

Tìm các phân số bằng nhau trong các phân số sau.

Tìm các phân số bằng nhau trong các phân số sau:

\(\frac{3}{5}\);                  \(\frac{5}{8}\);            \(\frac{15}{25}\);            \(\frac{9}{15}\);           \(\frac{20}{32}\);        \(\frac{21}{35}\).

Bài giải:

Ta có:

\(\frac{15}{25}\) = \(\frac{15:5}{25:5}\) = \(\frac{3}{5}\)   ;

\(\frac{20}{32}\) = \(\frac{20:4}{32:4}\) = \(\frac{5}{8}\)   ;

 \(\frac{9}{15}\) = \(\frac{9:3}{15:3}\) = \(\frac{3}{5}\)   ;

 \(\frac{21}{35}\) = \(\frac{21:7}{35:7}\)  =  \(\frac{3}{5}\)  ;

Vậy \(\frac{3}{5}\) = \(\frac{15}{25}\) = \(\frac{9}{15}\) = \(\frac{21}{35}\).

\(\frac{5}{8}\) = \(\frac{20}{32}\)   ;

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập toán lớp 5 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Các bài liên quan