Bài 3 - Trang 146 - SGK Hóa học 10


Khi khí H2S và axit H2SO4 tham gia các phản ứng oxi hóa – khử, người ta có nhận xét...

3. Khi khí H2S và axit H2SO4 tham gia các phản ứng oxi  hóa – khử, người ta có nhận xét :

- Hidro sunfua chỉ thể hiện tính khử.

- Axit sunfuric chỉ thể hiện tính oxi hóa.

a) Hãy giải thích điều nhận xét trên.

b) Đối với mỗi chất, dẫn ra một phản ứng hóa học để minh họa.

Lời giải.

a) Khí H2S và axit sunfuric đặc tham gia các phản ứng oxi hóa – khử thì khí H2S chỉ thể hiện tính khử còn H2SO4 chỉ thể hiện thính oxi hóa. Vì trong H2S số oxi hóa của (\(\overset{-2}{S}\)) chỉ có thể tăng, trong H2SO4 số oxi hóa (\(\overset{+6}{S}\)) chỉ có thể giảm.

b) Phương trình phản ứng hóa học:

                2H2S  +   O2   ->   2H2O  +   2S.

                2 H2SO4   +   Cu  ->   CuSO4   +   SO2  +  2H2O

                2 H2SO4   +   KBr   ->   Br2   +   SO2  +  2H2O  +  K2SO4   

Đã có lời giải Sách bài tập Hóa lớp 10 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>>>> Học tốt lớp 10 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu