Bài 3 trang 141 sgk vật lí 10


Một vật khối lượng 1,0 kg có thế năng 1,0 J đối với mặt đất....

3. Một vật khối lượng 1,0 kg có thế năng 1,0 J đối với mặt đất. Lấy g = 9,8 m/s2. Khi đó, vật ở độ cao bằng bao nhiêu?

A. 0,102 m.                                                                        B. 1,0 m.

C. 9,8 m.                                                                           D. 32 m.

Hướng dẫn.

Chọn A.

>>>>> Học tốt lớp 10 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu