Bài 3 trang 131 sgk toán 5


Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm.

Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm:

a) 72 phút = ...giờ               b) 30 giây = ...phút

270 phút = ...giờ                      135 giây = ...phút

Bài giải:

a) 72 phút = 1,2 giờ               b) 30 giây = \(\frac{1}{2}\) phút

270 phút = 4,5 giờ                      135 giây =  2,25 phút