Bài 3 trang 127 sgk toán 5


Trên hình bên, hãy tính diện tích phần đã tô màu của hình tròn.

Trên hình bên, hãy tính diện tích phần đã tô màu của hình tròn.

Bài giải:

Bán kính hình tròn là:

5 : 2 = 2,5 (cm)

Diện tích hình tròn là:

2,5 x 2,5 x 3,14 = 19,625 (cm2)

Diện tích hình tam giác vuông ABC là: 3 x 4 : 2 = 6 (cm2)

Diện tích phần hình tròn được tô màu là: 19,625 - 6 = 13,625 (cm2)

Đáp số: 13,625 cm2