Bài 3 trang 125 sgk hoá học 9


Bài 3. Cho benzen tác dụng với brom tạo ra brombenzen :

Bài 3.  Cho benzen tác dụng với brom tạo ra brombenzen :

a) Viết phương trình hoá học (có ghi rõ điều kiện phản ứng).

b) Tính khối lượng benzen cần dùng để điều chế 15,7 gam brombenzen. Biết hiệu suất phản ứng đạt 80%.

Lời giải:

\( n_{C_{6}H_{5}Br}\) = \( \frac{15,7}{157}\) = 0,1 mol.

a) Phương trình phản ứng:

                              C6H6Br + Br2 \( \xrightarrow[]{Fe, t^{0}}\) C6H5Br + HBr

                  P.ư:       0,1        0,1           0,1               (mol)

b) Khối lượng bezen phản ứng: 0,1 x 78 = 7,8 gam.

Vì hiệu suất hay lượng phản ứng chỉ đạt 80% nên:

Khối lượng benzen cần dùng: 7,8 x \( \frac{100}{80}\) = 9,75 gam.

>>>>> Học tốt lớp 9 luyện thi vào 10 các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu