Bài 3 trang 119 sgk toán 5


So sánh các số đo sau đây.

So sánh các số đo sau đây:

a) 913,232413m3 và 913 232 413cm3.

b)  m3và 12,345m3.

c) m3 và 8 372 361dm3.

Bài giải:

a) 913,232413m3 = 913 232 413cm3.

b)  m= 12,345m3.

c) m3 > 8 372 361dm3.