Bài 3 trang 115 sgk toán 5


Có 6 hình lập phương nhỏ cạnh 1cm.

Có 6 hình lập phương nhỏ cạnh 1cm. Hãy xếp 6 hình lập phương đó thành một hình hộp chữ nhật. Có bao nhiêu cách xếp hình khác nhau ?

Bài giải:

Ta có 4 cách xếp như sau: