Bài 3 trang 105 sgk hoá học 11


Bài 3. Viết phương trình hoá học của các phản ứng xảy ra theo sơ đồ sau:

Bài 3. Viết phương trình hoá học của các phản ứng xảy ra theo sơ đồ sau:

Phản ứng nào thuộc loại phản ứng thế, phản ứng cộng, phản ứng tách?

Lời giải:

(1) CH ≡ CH + H2 СН2 = CH2 (phản ứng cộng)

(2) CH2 = CH2 + H2O  CH3CH2OH (phản ứng cộng)

(3) CH3 –CH2 -OH + HBr  СН3СН2Вr + Н2О (phản ứng thế)

(4) 3CH ≡ CH   (phản ứng cộng)

(5) CHBr2     C6H5Br + HBr (phản ứng thế).

>>>>> Học tốt lớp 11 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu