Bài 3, bài 4 Tiết 84 trang 85 sgk Toán 3


Bài 3 tìm chiều dài, chiều rộng bài 4 kẻ thêm một đoạn thẳng để được hình chữ nhật

Bài 3. Tìm chiều dài, chiều rộng  của mỗi hình chữ nhật có trong hình vẽ bên

(\(DC = 4 cm, BN = 1 cm; NC = 2 cm\)).

Giải:

+ Hình chữ nhật \(ABMN\) có chiều  dài \(AB = MN = 4cm\) và có chiều rộng \(AM = BN = 1cm\)

+ Hình chữ nhật \(MNCD\) có chiều dài \(MN = DC = 4cm\) và chiều rộng \(MD = NC = 2cm\).

+ Hình chữ nhật \(ABCD\) có chiều dài \(AB = DC = 4cm\) và có chiều rộng \(AD = BC = 1cm + 2cm = 3cm\).

4. Kẻ thêm một đoạn thẳng để được hình chữ nhật 

 

Giải

Có thể kẻ thêm đoạn thẳng  như hình dưới đây:

loigiaihay.com