Bài 3, bài 4 Tiết 68 trang 78 sgk Toán lớp 4

Bình chọn:
4.8 trên 80 phiếu

Bài 3 Trung bình mỗi toa xe chở số hàng. Bài 4 Tính bằng hai cách:

Bài 3. Một chuyến xe lửa có 3 toa xe, mỗi toa xe chở 14580 kg hàng và có 6 toa xe khác, mỗi toa chở 13 275kg hàng. Hỏi trung bình mỗi toa xe chở bao nhiêu ki-lô-gam hàng?

Bài 4 Tính bằng hai cách:

a) \((33164 + 28528) : 4\);

b) \((403494 - 16415) : 7\).

Hướng dẫn giải:

Bài 3

Số toa xe chở hàng là:

\(3 + 6 = 9\) (toa)

Số hàng do 3 toa chở là:

 \(14580 \times 3 = 43740\) (kg)

Số hàng do 6 toa khác chở là:

\(13275 \times 6 = 79650\) (kg)

Số hàng do 9 toa chở là:

\(43740 + 79650 = 123390\) (kg)

Trung bình mỗi toa xe chở số hàng là:

\(123390 : 9 = 13710\) (kg)

Đáp số: \(13710\) kg

Bài 4

a) \((33164 + 28528) : 4 = ?\)

Cách 1: a) \((33164 + 28528) : 4 = 61692 : 4 = 15423\)

Cách 2: a)  

\((33164 + 28528) : 4 = 33164 : 4 + 28528 : 4 = 8291 + 7132 = 15423\)

b) \((403494 - 16415) : 7 = ?\)

Cách 1: b)

\((403494 - 16415) : 7 = 387079 : 7 = 55297\)

Cách 2: b)

\((403494 - 16415) : 7 = 403494 : 7 - 16415 : 7 = 57642 - 2345 = 55297\)

loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập Toán lớp 4 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Các bài liên quan