Bài 3, bài 4 Tiết 42 trang 43 sgk Toán 3


Bài 3 hai miếng bìa nào có thể ghép bài 4 thực hành gấp giấy

Bài 3. Hai miếng bìa nào có thể ghép với nhau được một góc vuông như hình A hoặc hình B.

Giải:

Hình A được ghép bởi miếng bìa 1 và miếng bìa 4.

Hình B được ghép bởi miếng bìa 2 và miếng bìa 3.

Bài 4. Thực hành:

Gấp mảnh giấy theo hình sau để được góc vuông?

Giải

Học sinh lấy tờ giấy bất kì gấp đôi rồi gấp tư như hình vẽ để được góc vuông. Các em có thể lấy góc vuông này thay eke để kiểm tra nhận biết góc vuông.