Bài 3, bài 4 Tiết 36 trang 36 sgk Toán 3


Bài 3 cô giáo chia 35 học sinh bài 4 tìm số mèo

Bài 3. Cô giáo chia 35 học sinh thành các nhóm, mỗi nhóm có 7 học sinh. Hỏi chia được bao nhiêu nhóm?

Giải:

Số nhóm được chia là:

35 : 7 = 5 (nhóm).

Bài 4. Tìm   số con mèo trong mỗi hình sau:

Giải:

C1: Trong hình vẽ có 7 cột, mỗi cột có 3 con mèo, như vậy   số con mèo là số con mèo trong 1 cột, tức là có 3 con mèo.

C2: Đếm tổng cộng có 21 con mèo

Vậy   số con mèo trong hình a là:

21 :  7 = 3 (con).

Bài viết liên quan