Bài 3, bài 4 Tiết 12 trang 12 sgk Toán 3


Bài 3 giải bài toán theo mẫu bài 4 bao nhiêu kg gạo

Bài 3. Giải bài toán theo mẫu

a) Hàng trên có 7 quả cam, hàng dưới có 5 quả cam. Hỏi hàng trên có nhiều hơn hàng dưới mấy quả cam?

b) Lớp 3A có 19 bạn nữ và 16 bạn nam. Hỏi số bạn nữ nhiều hơn số bạn nam bao nhiêu ?

Hướng dẫn giải:

Số cam ở hàng trên nhiều hơn hàng dưới  là:

 7 - 5 = 2 ( quả)

b) Số bạn nữ nhiều hơn số bạn nam là:

19 - 16 = 3 (bạn)

Bài 4. Bao gạo cân nặng 50 kg, bao ngô cân nặng 35 kg. Hỏi bao ngô nhẹ hơn bao gạo bao nhiêu Ki - lô - gam?

Giải:

Bao ngô nhẹ hơn bao gạo là:

50 - 35 = 15 (kg).

Bài viết liên quan