Bài 3, bài 4 Tiết 10 trang 11 sgk Toán 3


Bài 3 mỗi bàn có 2 học sinh, bài 4 xếp hình tam giác

Bài 3. Mỗi bàn có 2 học sinh. Hỏi 4 bàn như vậy có bao nhiêu học sinh ?

Bài 4.  Xếp 4 hình tam giác thành hình cái mũ ( xem hình vẽ).

 

Hướng dẫn giải:

Bài 3.  Số học sinh ở 4 bàn là:

2 x 4 = 8 (học sinh).

Bài 4. Có thể xếp được hình cái mũ như sau: