Bài 3, bài 4, bài 5 Tiết 7 trang 8 sgk Toán 3


Bài 3 Điền vào ô trống, bài 4, bài 5 giải bài toán

3. Điền vào ô trống:

Số bị trừ

752

 

621

950

 Số trừ

426

246

 

215

 Hiệu

 

125

231

 

4. Giải bài toán theo tóm tắt sau:

Ngày thứ nhất bán: 415 kg gạo

Ngày thứ hai bán : 325 kg gạo

Cả hai ngày bán : .... kg gạo ?

5. Khối lớp 3 có tất cả 165 học sinh, trong đó có 84 học sinh nữ. Hỏi khối lớp 3 có bao nhiêu học sinh nam?

Hướng dẫn giải:

3. 

Số bị trừ

752

 371

621

950

 

426

246

 390

215

 

 326

125

231

 735

4. Cả hai ngày bán được: 

415 + 235 = 740 ( kg)

5. Số học sinh nam của khối lớp 3 là :

165 - 84 = 81 ( học sinh)

Bài viết liên quan