Bài 3, bài 4, bài 5 Tiết 56 trang 56 sgk Toán 3


Mỗi hộp có 120 gói mì.

3. Mỗi hộp có 120 gói mì. Hỏi 4 hộp như thế có bao nhiêu gói mì?

Giải:

Số gói mì có trong 4 hộp là:

120 x 4 = 480 (gói)

4.Có 3 thùng dầu, mỗi thùng dầu chứa 125 l, người ta đã lấy ra 185 l dầu từ các thùng đó. Hỏi còn lại bao nhiêu lít dầu?

Giải:

Số lít dầu có trong 3 thùng là”

125 x 3 = 375 (l)

Số lít dầu còn lại là:

375 – 185 = 190 (l)

5.Viết ( theo mẫu)

Số đã cho

6

12

24

Gấp 3 lần

6 x 3 = 18

Giảm 3 lần

6 : 3 = 2

 Giải :

Số đã cho

6

12

24

Gấp 3 lần

6 x 3 = 18

12 x 3 = 36

24 x 3 = 72

Giảm 3 lần

6 : 3 = 2

12 : 3 = 4

24 : 3 = 8