Bài 3, bài 4, bài 5 Tiết 54 trang 64 sgk Toán 4

Bình chọn:
4.8 trên 21 phiếu

Bài 3. Viết số thích hợp vào chỗ chấm. Bài 4 so sánh. Bài 5 Đúng ghi Đ, sai ghi S

Bài 3. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

1dm2 = …cm2                48 dm2 = …cm2              1997 dm2 = ….cm2

100 cm2 =…dm2            2000cm2 =….dm2           9900cm2 = …dm2

Bài 4 

210 cm2 ….2dm210cm2                                 1954cm2 …..19dm250cm2

6dm23cm2….603cm2                                     2001cm2….20dm210cm2

Bài 5 Đúng ghi Đ, sai ghi S:

a)      Hình vuông và hình chữ nhật  có diện tích bằng nhau.

b)      Diện tích hình vuông và diện tích hình chữ nhật không bằng nhau.

c)       Hình vuông có diện tích lớn hơn diện tích hình chữ nhật.

d)      Hình chữ nhật có diện tích bé hơn diện tích hình vuông

Hướng dẫn giải:

Bài 3

1dm2 = 100 cm2                48 dm2 = 4800 cm2              1997 dm2 = 199700 cm2

100 cm2 =1 dm2            2000cm2 = 20 dm2           9900cm2 = 99 dm2

Bài 4

210 cm2 = 2dm210cm2                                 1954cm2 > 19dm250cm2

6dm23cm2 = 603cm2                                     2001cm2 < 20dm210cm2

Bài 5

a)      Đ

b)      S

c)       S

d)      S

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập Toán lớp 4 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Các bài liên quan