Bài 3, bài 4, bài 5 Tiết 5 trang 6 sgk Toán 3


Bài 3:Giải bài toán theo tóm tắt, bài 4 tính nhẩm, bài 5 vẽ hình theo mẫu...

Bài 3. Giải bài toán theo tóm tắt sau:

Thùng thứ nhất có : 125l dầu

Thùng thứ hai có: 135l dầu

Cả hai thùng có: ......l dầu ?

Bài 4. tính nhẩm

a) 310 + 40  =             b)  400 + 50 =             c)  100 - 50 = 

   150 + 250 =                  305 + 45 =                    950 - 50 =  

   450 - 150 =                   515 - 15 =                    515 - 415 = 

Bài 5. Vẽ hình theo mẫu:

Bài làm:

Bài 3

 

Cả hai thùng có số lít dầu là:

125 + 135 = 260 (l)

Bài 4. Học sinh nhẩm và ghi kết quả như sau:

a) 310 + 40  =  350           b)  400 + 50 =   450          c)  100 - 50 = 50

   150 + 250 =  400                305 + 45 =   350             950 - 50 =  900

   450 - 150 =   300                515 - 15 =  500                515 - 415 = 100.

Bài 5. Dựa vào mẫu để vẽ, vẽ xong có thể tô màu vào " con mèo ".